an introduction to starting marathon

مقدمه ای از دویدن

مقدمه ای برای شروع ماراتن

محبوبیت دویدن به عنوان یک ورزش در چند دهه اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. شنیدن این موضوع که «دوی ماراتن» یکی از اهداف زندگی افراد یا در لیست اهداف اوست، غیرمعمول نیست. این باور که شروع دویدن ماراتن یک رویداد مهم زندگی است، توسط بسیاری از مردم پذیرفته شده است و می تواند تأثیرات قابل توجهی بر باورها، رفتارها و نگرش های آنها داشته باشد. در میان دوندگان آماتور، انگیزه اصلی برای شرکت در رویدادها، اهداف مربوط به سلامت عمومی، دستیابی به اهداف شخصی و عزت نفس میتواند باشد.