محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی براساس آزمون کوپر (12 دقیقه)

تست 12 دقیقه کوپر (12-Minute Cooper Test) یک تست فیزیولوژیک است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی پایه‌های قلبی و عروقی فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست برای اولین بار توسط دکتر کننده کوپر (Dr. Kenneth H. Cooper) در سال 1968 توسط نیروی هوایی آمریکا توسعه داده شد.

 

طریقه انجام تست 12 دقیقه کوپر به این صورت است که فرد باید در مدت 12 دقیقه به شکل پیوسته و با سرعت حداکثری ممکن، مسافتی حداکثر را طی کند. این مسافت به کیلومتر یا مایل اندازه‌گیری می‌شود و سپس براساس مقدار مسافت طی شده و جنسیت فرد، حداکثر حجم اکسیژن مصرفی (VO2 Max) و میزان توان قلبی و عروقی او تخمین زده می‌شود.

تست 12 دقیقه کوپر یک تست ساده و عمومی است و برای افرادی که از مبتدی تا حرفه‌ای در ورزش هستند، قابل استفاده است. این تست به عنوان یک روش سریع و موثر برای اندازه‌گیری سطح فعالیت بدنی و تغییرات آن در طول زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای اجرای تست 12 دقیقه کوپر، محیط مسطحی انتخاب می‌شود و فرد با شروع زمان، شروع به دویدن می‌کند و سعی می‌کند حداکثر مسافت ممکن را در زمان معین (12 دقیقه) طی کند. پس از اتمام زمان، مسافت طی شده توسط فرد به ثبت می‌رسد و بر اساس جدول‌ها و فرمول‌های مختلف، میزان VO2 Max و میزان توان قلبی و عروقی او محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه تست 12 دقیقه کوپر (12-Minute Cooper Test) برای تخمین حداکثر حجم اکسیژن مصرفی (VO2 Max) به ازای مسافت طی شده به کیلومتر مختص فرد به صورت زیر است:

(برحسب مایل)

VO2max = (35.97 x miles) – 11.29

(برحسب کیلومتر)

VO2max = (22.351 x kilometers) – 11.288

در این فرمول، مسافت طی شده باید به واحد کیلومتر باشد و مقدار VO2 Max نیز به واحد میلی‌لیتر در دقیقه بر کیلوگرم (ml/min/kg) می‌باشد.

توجه داشته باشید که این فرمول یک تخمین تقریبی از VO2 Max است و دقت آن بر اساس میزان مسافت طی شده، جنسیت، سن و وضعیت فیزیکی فرد متفاوت خواهد بود. برای اندازه‌گیری دقیقتر VO2 Max، انجام آزمون‌های تخصصی و فیزیولوژیکی به کمک ادوات اختصاصی و تخصصی انجام می‌شود.

"برای محاسبه بیشینه ظرفیت هوازی خود از محاسبه گر زیر استفاده کنید."

محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی

میلی‌لیتر در دقیقه بر کیلوگرم (ml/min/kg)