لیگ سلامت

لیگ سلامت – خوان سوم

وارد هفته سوم از لیگ هفت خوان شدیم. این هفته نبرد سخت تری و در پیش داریم و امیدوارم که از پسش بر بیاید. این خوان هم به دو سطح 1 و 2 تقسیم شده که در ادامه هفته گذشته میتونید انجامش بدید.