اعصاب

کراتین و مغز

کراتین و مغز

مغز با تنها ۲ درصد از وزن کل بدن، حدود ۲۰ درصد از انرژی بدن را مصرف می‌کند. به عنوان اینکه مغز برای حفظ پتانسیل غشایی و ظرفیت ارتباطات نیاز به تبدیل مداوم ATP دارد، متابولیسم کراتین و سیستم کیناز کراتین/فسفوکراتین برای عملکرد عادی مغز حائز اهمیت است و ممکن است در بیماری‌های سیستم عصبی مرکب شود (Andres و همکاران، 2008). در این مقاله به بررسی استفاده از کراتین و افزایش عملکرد مغز اشاره شده است.