جدول لیگ سلامت – فصل 1 – هفت خان رستم

جدول امتیازات

فصل – 1: (هفت خان)

نام و نام خانوادگی سطح هفته 1 هفته 2 هفته 3 هفته 4 هفته 5 هفته 6 هفته 7
1 مهدی اسکویی 1 11:43 16:32 9:20
2 محمد موسوی 1 7:34 16:18 8:35 33 تکرار 11:18 198 تکرار 4:29
3 البرز میرزایی 2 4:59 7:36
4 مازیار موسوی 2 7:14 7:01 7:51
5 حسام شالی 2 7:28 7:00 10:33 22 تکرار 9:49 173 تکرار 5:07
6 امیر آرتا 2 7:52 12:50 10:00 22 تکرار 7:30 ۱۶۶ تکرار 5:30
7 اردشیر امیری 2 7:56 8:29
8 آرتاباز ملک شاهی 2 8:10 10:30
9 علیرضا میرزایی 2 8:31 7:09 21 تکرار 11:45
10 میثم متین 2 8:59 7:05 14:48 5:38
11 پژواک دوطاقی 2 9:48 7:55 10:25
12 میثم بلالی 2 9:51 12:00 10:48 10:38 ۱۶۲ تکرار 6:08
13 مهرتاش رضایی 2 10:31 7:03 8:30 30 تکرار 10:28 4:11
14 احسان هندی 2 10:44 7:21 12:37
15 حمیدرضا رضائی 1 11:50 16:40 9:55 30 تکرار 12:36 ۱۱۹ تکرار 4:55
16 امیررضا بیگدلی 2 10:04 9:58
17 محمدرضا فرمند 2 8:27 ۱۹۱ تکرار
18 آرمن آواکیان 2 5:33 4:55
19 پوریا لثانی 2 7:45
20 سپهر صیف 1 11:55 15:40 9:05 31 تکرار
21 پویا ذهبی 2 6:15
22 امیر موسوی 2 6:16 6:57
23 محمد خرسند 2 5:31 7:13 9:01 23 تکرار 11:30 ۱۲۰ تکرار 4:28
24 ایلیا رستائین 2 7:46
25 سهراب پاک 2 9:16
26 مهدی محسن زاده 2 8:20
27 پرهام مستوفی 2 9:55
28 امیرحسین ولیزاده 2 6:14
29 ممرض 2 10:36 5:09
30 امیرعلی ایازکوه 2 10:35 10:45
31 کیان ایازکوه 2 6:44 10:03 24 تکرار 7:11 ۲۳۴ تکرار
32 کوشان فرج 2 7:00
33 مهرداد وفایی 2 7:00 8:28
34 وحید صحرایی 2 4:48 9:40 9:09
35 حسین فرهمند 2 5:15 25 تکرار 7:47
36 علی علیزاده 1 10:17
37 مسعود علینقیان 2 22 تکرار 10:31
38 فراز صبری 2 17 تکرار ۱۸۰ تکرار
39 کسری میرابزاده 1 22 تکرار 4:31
40 امیر رضا برزگر 1 29 تکرار
41 صادق رضاپور 1 24 تکرار 11:59 ۱۸۰ تکرار
42 حامد میرغفاری 1 33 تکرار
43 مسعود اژدری 2 7:38
44 سپهر رحمتی 2 11:08
45 امیرحسین اسدی 1 12:47
۴۶ نیما دلبسته ۲ ۱۸۶ تکرار
۴۷ سینا میرزایی ۲ ۱۸۹ تکرار
۴۸ سجاد فرهانی ۲ ۱۴۴ تکرار
49 مهیار خبازیان 2 5:18
50 مجید حیدری 2 5:13
51 آرش تولکی 2 4:29
52 آرشام 2 168 تکرار 4:22
53 پیام سرجوغیان 2 4:09