محاسبه BMI

شاخص توده بدنی (BMI) معیاری است که از قد و وزن شما برای بررسی سالم بودن وضعیت بدنی شما استفاده می کند.

محاسبه BMI وزن یک بزرگسال را بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد آنها بر حسب متر تقسیم می کند. برای مثال، BMI 25 به معنای 25 کیلوگرم بر متر مربع است. محدوده BMI ایده آل در بزرگسالان در محدوده 18.5 الی 24.9 میباشد. برای کودکان و جوانان بین 2 الی 18 ساله،برای محاسبه BMI، سن ، جنسیت و همچنین قد و وزن را در نظر می گیرند.

با استفاده از داده های زیر ببینید شما در چه محدوده ای هستید:

 

زیر 18.5 – شما در محدوده کم وزن هستید
بین 18.5 تا 24.9 – شما در محدوده وزن سالم هستید
بین 25 تا 29.9 – شما در محدوده اضافه وزن قرار دارید
30 یا بیشتر – شما در محدوده چاق هستید

برای محاسبه BMI خود از محاسبه گر زیر استفاده کنید

سنجش BMI
وزن (kg)
قد (cm)

BMIتشخیص
کمتر از 18.5کمبود وزن
18.5 تا 24.9وزن طبیعی
25 تا 29.9اضافه وزن
30 به بالاچاقی