درد مچ دست

آناتومی عضلات ساعد

چطور ساعد قوی و محکم بسازیم ؟

در این مقاله به بررسی فرم درست حرکت ساعد با هالتر به صورت نشسته و نحوه اجرا (آناتومی اجرا) این حرکت میپردازیم. در این حرکت عضلات داخلی ساعد شما درگیر هستند و با تقویت ساعد حمایت ویژه ای از عضلات محدوده بالاتر دست به خصوص بازو کرده ایم که در زندگی روزمره و تمرینات سنگین…