دراز و نشست روی توپ سوئیسی

بررسی حرکت دراز و نشست روی توپ سوئیسی

بررسی حرکت دراز و نشست با توپ سوئیسی

قبل از شروع حرکت دراز و نشست روی توپ سوئیسی، در ابتدا توپی را انتخاب کنید که با قد شما به درستی مطابقت داشته باشد. روی توپ ورزشی خود به صورت عمودی بنشینید و مطمئن شوید که هر دو پای شما روی زمین صاف قرار بگیرد. بررسی کنید که زانوهای شما به راحتی در زاویه…